Դուք պա ռակտում և ահաբ եկում եք ժողովրդին ձեր շահ երի համար, իսկ մենք զգ ուշացնում ենք, որ… Փայլակ Ուռուսյանի գրառումը վերջին դեպքերի մասին

Փայլակ Ուռուսյանը իր էջում գրել է. Էս անբար ոյականները չափները լրիվ են կոր ցրել, էշ֊էշ իրենց արևին զառ անցում են, թե իբր մի ժամանակ մենք՝ հայ ժողովուրդն էֆ որիայով մեջ էր, խաբ ված էր, իսկ հիմա, իր մեջ ու ժ չի կարողանում գտնել, փողոց դուրս գալու համար։ Տո այ ող որմելի ոչնչ ություններ, դուք լրիվ եք հի մար..Մենք՝ ժողովուրդը, ձեզ հազիվ աղ բնոց է

ուղարկել, հիմա ինչ, ձեր ապ ուշ խելքով մտածում եք, որ ժողովուրդը դուրս գա ինքը իր դե՞մ…Չէ, դուք լրիվ կատարյալ ապ ուշ եք, նույնիսկ ավելի ապ ուշ, քան ձեր հրանտ բագրատյանն է։ Զգու շացնում ենք, մեզ՝ ժողովրդին չփորձեք մյուս անգամ

վիր ավորել, մենք լավ գիտենք թե, որը որից հետո է եւ մեր երկրի համար կյանքի գնով կռ իվ տվող, վի շտը, դար դն ու ցա վն իր ուսերին կրողը հասարակ գյուղացին եւ քաղաքացին է։ Իսկ դուք, ազգի տակ անքն եւ սր իկան, որ պառ ակտում եւ ահա

բեկում եք ժողովրդին՝ ձեր նեղ անձնական հան ցագործ բա նդայի շահ երի ու ավ արը պահպանելու համար։ Վերջում, հանգիստ թողեք ձեր պատճառով Նահա տակված մեր Զի նվորներին, բոլորը լավ գիտեն, որ դուք անբար ոյականներդ, ոչ մի կո րուստ էլ չեք

ունեցել…Կոկորդիլոսի արց ունքներ մի թա փեք,դուք այնպես արիք, որ մենք չհաղ թենք, այլապես ձեր համար ավելի վ ատ կլիներ։

Սրիկաներ, դե ասե’ք, այդպես չէ… Ժողովուրդ ջան, մեր Հայաստանի Հանրապետության ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ՄԵՐ ԲԱ նԱԿԻ կողմից պաշտ պանված են, տակ անքի սադ րանքներին և ս ուտ լուրերի մի հավատացեք։ Միևնույն է, մենք ենք տեր մեր երկրի։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *